Home » Admitere
 
Admitere

Conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare şi a Ordinului Ministrului privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă, începând cu anul universitar 2005-2006, admiterea în învăţământul superior public şi privat se organizează pe domenii de studiu de licenţă.

Pentru admiterea în învăţământul superior de profil, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, organizează în fiecare an două sesiuni de admitere: iulie și septembrie. A doua sesiune de admitere se organizează şi se desfăşoară numai în cazul în care nu se ocupă toate locurile alocate (cu taxă) în sesiunea anterioară.

Examenul de admitere constă din susţinerea unei probe de aptitudini psihomotrice care este alcătuită dintr-o baterie de 5 teste (săritură în lungime de pe loc, flotări, micul maraton, evantai cu aruncarea unui număr de 6 mingi la o țintă și îndoirea trunchiului înainte).

Susţinerea probei de aptitudini psihomotrice este precedată de o vizită medicală eliminatorie (Admis/Respins), în cadrul căreia se evaluează starea generală de sănătate și o probă practică pentru testarea capacităților sportive - Parcurs aplicativ (Admis/Respins).

Sunt admişi în vederea susţinerii probelor de concurs numai candidaţii cu stare de sănătate foarte bună, integritate corporală, indici de nutriţie şi dezvoltare fizică armonioasă în limite normale, fără deficienţe majore de vorbire, auz şi acuitate vizuală mai bună de +/- 4 la ambii ochi.

Admiterea în anul I de studii se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în limita numărului de locuri.

În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc, departajarea se face în funcţie de următoarele criterii:

  • Media la proba de aptitudini psihomotrice;
  • Media la examenul de bacaureat.

Numărul de locuri pentru examenul de admitere şi alte informaţii utile candidaţilor se publică, în fiecare an universitar, pe parcursul semestrului II pentru admiterea în anul universitar următor, într-o broşură care, după aprobarea sa în Consiliul Profesoral al facultăţii şi în Senatul Universităţii, este pusă la dispoziţia celor interesaţi.

Numărul de locuri disponibile la forma de învățământ cu frecvență redusă programul de studii Educație fizică și sportivă pentru anul universitar 2022-2023:

Domeniul

Specializarea

Cifra de școlarizare – cu taxă

Educație fizică și sport

Educație fizică și sportivă - IFR

75 locuri

Admitere 2022